Hovedside

Varanger Årbok 2022

Hva er et kulturminne?

Årets utgave av Varanger årbok handler om kulturminner, og kulturminner kan være så mangt. Vi inviterte folk til å skrive om bygninger, fartøy, gjenstander eller håndverksprodukter. Kort fortalt, fysiske spor etter mennesker som har levd eller lever her. Men vi ville også vite mer om historien rundt tingene. I vårt område er det mange fiskehjeller. Fiskehjellen er et materielt kulturminne, men kunnskapen om hvordan folk bygde fiskehjellene, om hvordan de brukte dem og hendelser knytta til dem, vil være et immaterielt kulturminne.

Redaksjonskomiteen er godt voksne mennesker. Derfor spurte vi ungdommer på Vadsø videregående skole hva de forbandt med begrepet kulturminne. Litt overraskende viste det seg at unge og eldre tenker ganske likt. Maria tenkte på mennesker som har levd før oss og historiene etter dem. Historier som vi får se gjennom etterlatte spor som  vi kan tolke og forstå, og som tar oss tilbake i tid. Emma og Thea var opptatt av ting som er knytta til fortida. Som for eksempel gamle hus eller bruksredskaper. Mange nevnte Luftskipsmasta og bunkersene på Vadsøya, og sa at bruken, hendelsene og stedene hører sammen når vi skal ta vare på dem og skrive om dem.

En av ungdommene pekte på betydninga kulturminner har for historia og tradisjonen til ulike folkegrupper. Som for eksempel folket rundt Varangerfjorden som til tross for ulikhetene har utvikla et kulturelt fellesskap. Fisken, båtene, fangstmetodene, reindrifta, idretten, krigen og Varangerfjorden har bundet oss sammen. Vi har pløyd den samme åkeren, som pomorene brukte å si. Men også det kulturelle mangfoldet i Varangerbygdene er et spennende og utømmelig tema som Varanger Årbok alltid har kunnet øse av.

I Varanger Årbok 2022 har gamle og nye forfattere skrevet både om materielle og immaterielle kulturminner. De har skrevet om det som er felles for fjordfolket, men også det særegne. Kulturminner fra Vardø er som alltid godt representert, vi tar dere med til skoltekulturen og St. Georgs kapell i Neiden, til rallar og bus i Bjørnevatn og Kirkenes med en arbeiderkultur som sto i skarp kontrast til de samiske og finske tradisjonene i bygdene rundt Varanger. Leserne kan finne stoff om samisk duoddji fra Nesseby og Sør Varanger, om liv og lek i Karlebotn, om hvalfangststasjonene rundt Bussesund, om eggsanking, bedehus og gamle biler. Noen minner om mennesker trer fram. Som historia om bigamisten som skulle halshugges eller om kibergforfatteren Hans Kristian Eriksens forhold til sitt kjære Varanger. Dere finner også fortellinger om hvordan den norske staten forsøkte å sette sine grensestolper i det gamle grenseløse landet som skar seg inn langs Pasvikelva mot det som skulle bli Russland og Finland.

Boka åpner for et vell av kulturminner, fortalt av lek og lærd med et stort engasjement og hjerte for Varanger. Redaksjonskomiteen takker for bidragene og overlater 371 sider og 43 spennende artikler til lesernes dom.

Nå er Varanger Årbok 2021 her!

Kjære leser!

I 40 år har folk i Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger kunnet glede seg over Varanger Årbok. I disse dagene er 2021-utgaven på vei fra trykkeriet til utsalgsstedene, og kan nok en gang bidra til å kaste nytt og spennende lys over vår felles historie. I år som i fjor har redaksjonskomiteen vært opptatt av å få fram artikler om vår nære fortid, årene da mennesker, samfunn og næringer ble stilt overfor nye utfordringer og krav om omstilling. Vi har kalt boka «Inn i vår tid», men kanskje fanger Karl Eirik Schjøtt-Pedersen temaet bedre i overskrifta til sin artikkel, «Fra gjenreisningsoptimisme til kamp for bosettingen».
Under dette temaet har vi samlet artikler fra mange spennende forfattere som var viktige aktører i omstillingsarbeidet. Schjøtt-Pedersen er nevnt, og han får følge av tidligere ordfører i Sør-Varanger, Nils Edvard Olsen og daværende direktør for Sør-Varanger Invest, Knut Henningsen. Begge skriver om omstillingsarbeidet som kom i gang i kommunen da AS Sydvaranger begynte å vakle. Men omstillingsbegrepet inneholder mye mer. I boka kan dere finner artikler om hvordan bilalderen holdt inntog i Varanger, Steinar Wikan har et tilbakeblikk på utviklinga av bjørneforsking, Bjørn Hildonen minnes en lite kystby ved Varangerfjorden, Svavar Bjørnsson ser tilbake på Vardøværingenes kamp for sykehuset sitt og Rolf Randa gir oss en beretning om Samfunnshuset i Kirkenes.
Boka tar turen innom mange av bygdene og tettstedene i Varanger. Alf Salangi passer på at Bugøynes og finske fotballtradisjoner i bygda ikke går i glemmeboka. Det er artikler fra Vadsø, Komagdalen, Bjørnevatn, Pasvik, Lienhagen i Kirkenes, Karlebotn, Skallelv til Steilneset i Vardø. Boka er en spennende reiseguide for enhver tur rundt fjorden!
Redaksjonskomiteen har sørget for at Varanger er bredt og rettferdig geografisk dekket i artikkelutvalget, og spenner over et like bredt kulturelt spekter. Her er artikler om idrettsbegivenheter og glemte fotballhelter, gamle fiskeritradisjoner, historien om det første garnisonskompaniet etter krigen, speiderhistorier, kirkeminner og amatørteatervirksomhet i Vadsø. Dessuten er hele tre artikler viet til Televerkets virksomhet i Varanger.
Sin vane tro har boka også plass til solide vitenskapelige artikler. Ingvild Marie Bjørnå Pettersen gir oss en artikkel om Isak Saba og fortellinger fra Várjjat/Varanger, og Jens Petter Nielsen og Tora Hultgren gjør oss kjent med en av polarhistoriens gåter, Stephen Burroughs. Ikke mindre spennende er en artikkel av skoleforskeren Eifred Markussen som har undersøkt hvordan klasseforskjeller påvirka skoleresulatetene i Kirkenes på femti og sekstitallet.
Glemte vi å nevne krigen? For dem som leter etter nye artikler om krigsminner og begivenheter, gir også årets bok mange gode lesestunder. Men vi lover at boka byr på lesestoff for alle samfunnsinteresserte både i og utenfor Varanger.
Som dere ser av bildet, er boka lekkert innbundet av en tegning av Jenny Løvlie og et dikt av Sabina Store-Ashkari.
Vi skal komme tilbake med informasjon om utsalgssteder så snart de er klare. Hvis dere vil bestille nå, kan dere gjøre det fra trygg.jakola@gmail.com.

Vi ønsker dere en god leseopplevelse

Varanger årbok 2020  – Nye tider i Varanger.  – I SALG NÅ

Tema for Varanger årbok 2020 er: Nye tider i Varanger.

I årboka for 2019 fikk vi lese mye om hvordan man tok fatt på den nye tida etter andre verdenskrig. Med ungdommelig optimisme satte man i gang med å gjenoppbygge samfunnet rundt Varangerfjorden, og vi fikk et nytt Varanger sammenlignet med det som var før krigen.

Fokus i årets bok er på tida etter at gjenreisinga mer eller mindre var ferdig og fram mot tusenårsskiftet

I årets bok får vi vite mer om ”veien videre” – om næringsutvikling, om nye tider i arbeidslivet og om ungdomskultur og ungdomsopprør. Hvordan utviklet f eks idretten og kulturlivet forøvrig seg? Merket man noe til ”den kalde krigen” her i Varanger?

I år er det 40 år siden første årgang av Varanger årbok kom ut. Den første boka var på 110 sider og det var 9 artikler i boka. Valdemar Hansteen var den første redaktøren og i forordet skriver han blant annet:

”Vi håper at denne årboka skal bli et møtested for alle som er interessert i Varangers historie, i det som skjedde en gang og det som hender i dag”.

Man må vel kunne si at Varanger årbok gjennom sine 40 årganger har levd opp til redaktørens håp; vi har i løpet av disse årene bidratt med nesten 10 000 sider som forteller historien til folket som gjennom tusener av år har levd ved Varangerfjorden.

Også i år fikk vi veldig mange bidrag at en del ikke får plass i årets bok; de er imidlertid sikret plass i neste års bok. Redaksjonskomiteen har bestemt at 2021-boka skal ha samme tema som årets bok.

Varanger årbok har tradisjon for at vi skal ha med noen artikler utenom tema, det har vi også med i år

Vi håper at alle våre lesere kan finne artikler av interesse.

Tusen takk til dere som har bidratt med artikler og illustrasjoner til årboka.

God lesning!

Vadsø, oktober 2020

Trygg Jakola og Sigrid Skarstein

Vi har litt problemer med det tekniske på denne siden, så send din bestilling på epost til: tryggjakola@gmail.com

Pris kr 310- + porto

Varanger årbok 2019  – Varanger opp av asken – I SALG NÅ

Tema for Varanger årbok 2019 er: Varanger opp av asken: Gjenoppbygging, samfunnsutvikling og kulturreising.

Bakgrunn for temavalg er at det i år er 75 år siden brenning, evakuering og frigjøring av Øst-Finnmark. Boka handler derfor om mye av det som skjedde høsten 1944, men denhandler om mye mer. Vi har artikler som forteller om kreativiteten og optimismen som folket i Varanger viste i årene etter 1944, og da som en motvekt til alt det fæle som hadde skjedd i krigsårene. Vi får lese om planlegging og nybygging av private og offentlige bygg, båter, broer, kaier osv. Men vi får også lese om det samfunnsmessige, det folkelige, det mer kulturelle, om stå-på-viljen og all dugnadsinnsats.

Og så har vi enkeltmennesket opp i det hele. Vi har med fortellinger som viser hvordan det var å være i familie med en som var på fiendenes side under krigen og om hvordan det var å vokse opp som barn med en tysk far.

Vi får også lese om etterretningsvirksomhet i etterkrigsårene, om gjenoppbyggingsplaner som det ikke blir noe av og om lykkelig barndom i en gjenoppbyggingstid og om mye, mye mer.

Redaksjonskomiteen mener at vi med denne boka får fram et bredt spekter av Varanger fra krigen og fram til 60-årene.

Varanger årbok har tradisjon for at vi skal ha med noen artikler utenom tema, det har vi også med i år.

Vi håper at alle våre lesere kan finne artikler av interesse.

Vi har litt problemer med det tekniske på denne siden, så send din bestilling på epost til: tryggjakola@gmail.com
Pris kr 260,- + porto

Varanger årbok 2018  – Fiskerier i Varanger – I SALG NÅ
Årbok for Varanger 2018 for kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør Varanger er nå i salg. Årets tema er «Fiskerier i Varanger».  36 forfattere har bidratt, og boka har et vell av artikler som berører de fleste sider ved fiskerivirksomheten i Varangerområdet gjennom tidene.

Bokas forside viser en ung gutt som skjærer torsketunger på Voiekaia. Bildet er tatt av Finn Norstrøm for bildebladet Nå under vårfisket 1955.

Vi har litt problemer med det tekniske på denne siden, så send din bestilling på epost til: tryggjakola@gmail.com
Pris kr 230,-

Varanger årbok 2017 – 1917 – 2017 Det flerkulturelle Varanger-

1917-2017 Det flerkulturelle Varanger er tittel og tema for årets bok.

Her er mange spennende beretninger om viktige hendelser i 1917 og den historiske utviklingen videre som har vært med å forme dagens flerkulturelle Varanger: Den russiske revolusjonen med stenging av grensene og de virkninger det hadde for handel og samkvem med våre russiske naboer; Finland blir selvstendig stat med Sovjetunionen som storebror, samtidig fortsetter den finske innvandringen til Varanger; samenes første landsmøte finner sted i Trondheim 6. februar og legger grunnlaget for dagens samepolitikk. Dette er bakteppet for senere hendelser: vi får stadig nye innvandrere til Varanger fra både fjern og nær, forholdet til våre russiske venner fortsetter i folk-til-folk-samarbeid uavhengig av kald krig og internasjonal politikk, og samenes kulturelle og politiske oppvåkning fører til mer opplysning og stolthet omkring egen identitet, verdi og språk, Sametinget opprettes, og vi ser en oppblomstring av den kvenske/norsk-finske identiteten i Varanger.

All mulig grunn til å skaffe seg årets bok, med andre ord!

Se etter den på ulike utsalgssteder, den er i salg  i en butikk, bensinstasjon eller museum nær deg!

Varanger årbok 2016 – Håndverk og husflid

«Håndverk og husflid» er tema for Varanger årbok 2016.

I årets utgave av årboka kan du lese om håndverks- og husflidstradisjoner i området vårt. Her er artikler om alt fra båtbygging, veving og arbeid med ull, tjærebrenning og badstulimeproduksjon til ølbrygging i et historisk perspektiv. Fagartikler er det også mange av, for eksempel om labyrinter, tsarskatten i Vardø og eiendomshistorie i Nesseby.

Boka er gjennomillustrert med fotografier og tegninger. Her burde være noe for alle lokalhistorisk interesserte lesere!

Varanger årbok 2015

Dramatikk i Varanger

«Dramatikk i Varanger» er tema for Varanger årbok 2015.

Mange av artiklene handler om andre verdenskrig og frigjøringa – i år er det 70 år siden krigen sluttet, og jubileet har vært feiret over hele landet.

Ellers har forfatterne delt sine dramatiske fortellinger med oss- du finner historier om dramatikk på multebærmyra, i sauefjøset, til lands og til vanns. I tillegg har boka fine artikler om sagn, folketro og arkeologi. Boka er gjennomillustrert med fotografier og tegninger.

Varanger årbok 2014

Høsten 1944 var både en katastrofehøst og en frigjøringshøst i Varanger. Russiske soldater ankom Bjørnevatn i oktober 1944, og etter hvert kunne det langvarige gjenreisningsarbeidet ta til. Freden bød også på store utfordringer, mange hadde mistet alt de eide og hadde ingen steder å bo. Det meste av infrastrukturen var ødelagt. Øst-Finnmark ble frigjort høsten 1944, resten av Finnmark måtte vente til 8. mai 1945.

I årets utgave av Varanger årbok vil vi sette søkelys på denne dramatiske tiden i Varangers historie.
Du finner artikler om skipsfart under andre verdenskrig, om flukt til Sovjetunionen og skjebnen til familier og enkeltpersoner, bare for å nevne noe. Vi håper alle vil finne noe av interesse her! Pris kr 200,-

Kommunikasjon og samferdsel – Varanger årbok 2013

I årets utgivelse av Varanger årbok setter vi fokus på kommunikasjon og samferdsel i Varanger, og innfallsvinklene til temaet er mange. Mennesker har alltid kommunisert – fra menneske til menneske og mellom dyr om menneske – og ikke minst helt fysisk i form av forflytning. Før teknologiens nyvinninger gikk vi, dro ting med oss på slede, som vi enten dro selv eller lot reinen trekke for oss; her i nord utviklet samene ski som fremkomstmiddel, først og fremst til bruk ved jakt vinterstid.

Du finner artikler om skipsfart under andre verdenskrig, om postkort som kommunikasjonsmiddel, om NRK og om telegrafi til sjøs, bare for å nevne noe. Vi håper alle vil finne noe av interesse her! Pris kr 190,-

Varangerlandskap – Varanger årbok 2012

Området vårt er sammensatt, vakkert og variert. Det strekker seg fra den nakne kysten ytterst ved Vardø og helt inn til Pasviks dype skoger. Den store Varangerfjorden har gitt navn til hele landskapet. I årets utgivelse har vi satt  fokus på dette landskapet, og innfallsvinklene til temaet er mange.

Du finner artikler om alt fra geologi til dyreliv. Flere forfattere har skrevet om fine turer i landskapet og om sine egne opplevelser i Varanger. Vi håper de fleste lesere vil finne artikler som er interessante for dem.

Og for første gang har årboka illustrasjoner i farger!

Mat og mattradisjoner

– emne for Varanger årbok 2011

Varanger årbok 2011 handler om mat og mattradisjoner i Varanger, og du finner gode fagartikler, fine historier, oppskrifter og dikt i denne utgaven. Boka er ment å være til både nytte og glede for de som liker å skaffe mat i huset, de som liker å tilberede og nyte den, og for de som bare liker godt lokalt lesestoff. Pris kr 160,-

Vennskap i Varanger

Fine skildringer om barndomsvennskap, vennskap i skoleklasser og på arbeidsplasser. Tekstene er veldig varierte, og du kan lese om vennskap mellom dyr og mennesker, mellom barn, mellom vennskapskommuner. To gode venninner (ved én av dem) har skrevet morsomt og levende om ferieminner fra ungdommen. Dessuten har mange barn skrevet fine dikt og tekster om vennskap.

Dette er ei bok man blir glad av å lese!

HANDEL OG VANDEL I VARANGER TEMA FOR ÅRBOKA 2009

Vi har alle vært i butikk, de fleste av oss for å handle, og noen av oss for å selge. Vi lekte butikk som barn, med skjell, småstein eller mammas knapper som penger. Vi har deltatt på julemesser og markeder, som kremmere eller kunder. Kanskje var nessekongen i bygda vår egen oldefar? Kanskje husker vi den sure, sinte kjøpmannen i vår barndoms kolonialforretning… eller pussige hendelser, artige episoder…? Alle historier tas i mot med takk! Som artikler, noveller eller, hvorfor ikke, dikt?

Forøvrig tar vi alltid i mot bidrag som ikke faller direkte inn under årets tema. Det kan også hende at vi ikke får plass til alle artikler som kommer inn, men må la dem ligge til en senere publikasjon. Uansett blir alle innsendte bidrag tatt vare på og arkivert for ettertiden.

VÆR OG UVÆR TEMA FOR ÅRBOKA 2008!

Alle er interessert i været! Potensielle forfattere der ute oppfordres til å bidra med egne værhistorier – om den fryktelige stormen eller den vidunderlige sommeren vi alle husker eller drømmer om. Kanskje noen kan et sagn om vær og uvær? Eller vet noe om værtegn? Vær kan også brukes i overført betydning – det kan storme mellom mennesker, for eksempel, så her er det bare fantasien som setter grenser…

Forøvrig tar vi alltid i mot bidrag som ikke faller direkte inn under årets tema. Det kan også hende at vi ikke får plass til alle artikler som kommer inn, men må la dem ligge til en senere publikasjon. Uansett blir alle innsendte bidrag tatt vare på og arkivert for ettertiden.

VARANGER ÅRBOKS LOKALHISTORISKE FOND

Det ble desverre ikke lyst ut midler fra Varanger årboks lokalhistoriske fond i etter 2009. Årsaken er den svake renta. Årsmøtet vil vedta om det vil lyses ut midler. Vi minner om statuttene for lokalhistorisk fond:

– midler kan tildeles enkeltpersoner, lag og foreninger som støtte, tilskudd

eller stipend

– det gis fortrinnsvis til lokalhistorisk arbeid med tilknytning til Varanger

– midlene forbeholdes amatørvirksomhet

– de som mottar midler forplikter seg innen avtalt frist å presentere

resultatet av arbeidet for historielagene i regionen

© Varanger Årbok. Banner levert av Sonja Siltala. Design av Small Potato.