Om Oss

Den første utgaven av Varanger Årbok kom ut høsten 1981. Sør-Varanger Museumsutvalg sendte allerede i 1978 ut et invitasjonsbrev til nabokommunenes kulturstyrer med ønske om et samarbeid om en årbok for Varanger. Museumsutvalget hadde helt siden stiftelsen i 1966 ønsket å gi ut en årbok for Sør-Varanger Museum. Av forskjellige grunner fikk man ikke dette til og flere ganger var muligheten for et interkommunalt samarbeid drøftet. Nå kom det positivt svar fra Nesseby, Vardø, Vadsø og Båtsfjord kommune, og også Berlevåg var i utgangspunktet innstilt på å bli med i samarbeidet. Alle kommunene bevilget 1 kr pr. innbygger til formålet. Sverre Nilssen, redaktør i avisa Finnmarken, ble valgt som den første redaktør. Komiteen. som ellers bestod av Alf Sverre Olsen, Vardø, Einar Niemi, Vadsø og Terje Nilssen, Nesseby, tok sikte på å gi ut boka i oktober 1979. Oppstarten tok imidlertid litt lenger enn man hadde planlagt og utgivelsestidspunktet måtte skyves fram. Sverre Nilssen gav beskjed i januar 1981 om at han ikke kunne delta i arbeidet og en gruppe fra historielaget i Vadsø og Sør-Varanger tok nå initiativet til et nytt redaksjonsmøte i mars samme år. Nå ble det fortgang i arbeidet. Ny redaktør ble Valdemar Hansteen, Tor Falch var kasserer og i tillegg satt Johann Rognmo, Ester Niemi Rystrøm og Åsmund Røst i redaksjonskomiteen.

Den første boka er på 110 sider og har 9 artikler. Forsida er laget av Arvid Sveen og skisserer i 4 felt forskjellige tidsepoker i Varanger fram til 1930-årene. Utgivelseskostnadene ble dekket gjennom tilskudd fra Nesseby, Sør-Varanger, Vadsø og Vardø kommune. Finnmark Fylkeskommune og Norsk Kulturråd bidro også. Etter denne litt besværlige oppstarten har boka kommet hver høst rundt midten av november, omfanget har etter hvert økt og stabilisert seg på godt over 200 sider.
Opplaget er på 2500, nært opp til det reelle salgstall. Redaksjonen består av i alt 8 medlemmer: 2 medlemmer fra hvert av historielagene i Sør-Varanger og Vadsø, 2 medlemmer fra Nesseby og 2 fra Vardø. Båtsfjord og Berlevåg som i utgangspunktet var interessert, kom aldri med.

Målsettinga ved Varanger Årbok er å bringe lokalhistorisk stoff fra Varangerområdet fra eldre til nyere tid ut til leserne. Her skal faghistorikere og amatører kunne møtes, her skal være plass til dikt, tegninger og små noveller. Eldre, og nyere fotografier har selvfølgelig også en sentral plass, både fordi de gjør det skrevne ord levende og fordi de forteller sin egen historie.

Redaksjonskomiteen har, etter ønske fra leserne, variert mellom å konsentrere stoffet i årboka om utvalgte tema og å la skribentene selv bestemme hva de vil skrive om.
Temaene i årboka har vært gjennom sine 20 år bl.a. kommunikasjoner, barn, kulturliv, skole, frigjøringsåret, dyr og dyreliv, tro, flyttinger og hverdagsopplevelser i forbindelse med krigen og evakueringa.

Årboka drives nå med overskudd, og dette overskuddet pløyes tilbake til lokalsammfunnet ved at det deles ut stipend til lokalhistorisk arbeid. Du kan lese mere om dette under aktuelt på hovedsida vår.

© Varanger Årbok. Banner levert av Sonja Siltala. Design av Small Potato.